Hệ thống HBA

Phát triển nền tảng

Phát triển nền tảng

Nguyên tắc

Tạo môi trường yên tâm tuyển dụng nguồn nhân lực ở nước ngoài

Tạo môi trường yên tâm tuyển dụng nguồn nhân lực ở nước ngoài

Hồ sơ công ty

The Ripper Inc,

Shinjuku-ku, Tokyo Nhật Bản

Kể từ năm 2019

CEO Kazuhisa Kikuchi

JP-MIRAIロゴ.jpg
Tôi là thành viên của JP-MIRAI.

nghĩ

Chúng tôi cung cấp cho bạn mạng lưới và kinh nghiệm số 1 trong ngành.

Chúng tôi cung cấp cho bạn mạng lưới và kinh nghiệm số 1 trong ngành.